Водещ партньор

Бизнес Информационен и Консултантски Център (БИКЦ) – Сандански е сдружение с нестопанска цел, учредено през 1997 година по инициатива на местни предприемачи и представители на община Сандански. Организацията е създадена с консултантската помощ на германската организация GFA – International Management Consulting и с финансовата подкрепа на Deutsche Ausgleichsbank, Германия.
 
Цели и дейности 
 
Дейността на БИКЦ – Сандански е насочена към подпомагане на икономическото, културно и просветно развитие на Югозападна България с цел утвърждаване на новите ценности, подпомагане на малките и средни предприятия от региона, пропагандирането и утвържда-ването на региона като модерен икономически, социален, културен и спортен център. БИКЦ – Сандански подпомага малките и средни предприятия от региона чрез организиране на изложения, конференции, бизнес форуми, кооперационни борси и др. Организацията работи и за повишаване на компетентността и конкурентноспособността на фирмите в региона, като ги информира относно актуални икономически и социални теми чрез провеждане на семинари , обучения, работни срещи, кръгли маси и дискусионни форуми. БИКЦ – Сандански издава месечен книжен и електронен бюлетин, както и редица други периодични информационни издания по актуални икономически и социални теми. Организацията разработва и поддържа бизнес ориентиран интернет портал с актуална информация и новини от региона на Югозападна България. Сдружение БИКЦ - Сандански работи за привличане на чужди инвеститори в региона чрез създаване на условия за лесен и бърз достъп до компетентна и актуална информация за възможностите и администра-тивните изисквания за стартиране на нов бизнес в страната.
 
Членство в други организации

БИКЦ – Сандански е член на Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА), в която членуват 28 агенции за регионално развитие и бизнес центрове. БИКЦ е един от инициаторите и учредителите на Еврорегион “Стримон – Струма” между Република България и Република Гърция, в който участват общини и неправителствени организации от пограничния регион на двете държави.
Сдружение БИКЦ – Сандански има изградени партньорски отношения с организации от съседни страни като Бизнес иновационен Център – Серес, Търговско-промишлените палати в Серес, Солун, Драма и Килкис от Република Гърция, Център за Междубалканско сътрудничество, Стопанска камара – Скопие и Струмица, Фондация за развитие на малките и средни предприятия – Струмица, Регионален център за развитие на Малешевия – Берово, Македония и др.
От януари 2008 година Бизнес информационен и консултантски център – Сандански е част от мрежата „Enterprise Europe Network”, обединяваща 500 организации и над 4000 висококвалифицирани експерти от 40 Европейски държави.


 

 Проектен партньор

Центърът за развитие на Източен планов регион е създаден през 2008 г. в съответствие със Закона за балансирано регионално развитие. Основна мисия на центъра е да подобри стандарта на живот на всички граждани,  да насърчи икономическото развитие и прилагането на политиките за регионално развитие на Източен  планов регион (Брегалница) чрез:

- Сътрудничество с всички заинтересовани страни; - Използване на съществуващите ресурси в региона, но също така и привличане на финансови и човешки ресурси;
- Популяризиране на региона и координиране на дейностите в региона; - Разработване и прилагане на стратегии и политики за развитие на региона;
- Изпълнение на проекти;
- Създаване на регионални ценности чрез зачитане на местните;

Основатели са общините: Берово, Виница, Делчево, Зърновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробищип, Чешиново - Облешево, Щип, както и Министерството на местното самоуправление.

Визия

Нашата визия е Центърът за развитие на Източен планов регион да бъде център за координация на цялостното регионално развитие на Югоизточен планов регион. Това може се постигне чрез директно присъствие в общините от региона и изграждане на вътрешен капацитет. Центърът за развитие на Източен планов регион иска да превърне своите дейности в активна реклама на региона на национално и международно ниво, както и да предложи високо качество на услугите си на  целевите общини,  на бизнеса, неправителствените организации и гражданите на Източен планов регион.

Партньорска мрежа

11 отдела за местно самоуправление от Източен планов регион и Съвета за регионално развитие;
Центрове за развитие и обучение;
Съвети и общини от Македония и чужбина;
Министерства Публични институции;
Бизнес сектор;
Неправителствени организации;
Европейски институции;

Дейности на Центъра за развитие на Източен планов регион

• Улесняване на финансова подкрепа за инвестиционни проекти;
• Провежда изследвания сред населението за икономиката и ресурсите на региона;
• Действа като регионален форум за дискусии;
• Идентифицира факторите и необходимостта от опазване и предотвратяване на природни ресурси;
• Дава препоръки, свързани с образованието, културата, опазването на околната среда и социалните връзки;
• Размяна на информация (чрез уебсайт и други средства за комуникация);
• Изпълнение на проекти;
•  Промоционални дейности за региона и регионален маркетинг;
• Работа за подобряване на хоризонталнотои вертикалното сътрудничество между министерствата и региона;
• Създаване на мрежа;
• Подобрява идентичността на региона.

Резултати

Центърът за развитие на Източен планов регион е реализирал проекти и дейности в следните стратегически области:
- Подкрепа за самостоятелна заетост и стажове за жени и млади хора;
- Създаване и промоция на интегрирани туристически предложения в региона;
- Подкрепа за бизнеса и гражданския сектор;
- Велопоходи по маршрута „Пътят на желязната завеса”;
- Опазване на околната среда и управление на отпадъците;
- Социално приобщаване;
- Регионална телевизионна мрежа;
- Разработване на стратегически документи за региона (биомаси, управление на водите, биологичното производство, създаване на центрове за отглеждане на животни и т.н.);
- Подобряване на пътната инфраструктура;
- ГИС система за събиране, съхранение, поддръжка и анализ на общинските и други публични данни;
- Капацитет и изграждане на инфраструктура в образователния процес.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?