Дейности

 

 

 

Информационна кампания на проект "Malesh"

В рамките на проект Малеш се предвижда провеждането на широкообхватна информационна кампания, с цел да се информират целевите групи относно основните дейности, събития и инструменти, които ще бъдат разработени в рамките на проекта. Промоционални дейности са групирани в директна промоция на проекта и медийна промоция и включва:
Директна промоция
Изработване и разпространение на Рекламни брошури на проекта с информация за целите на проекта, целеви групи, основните дейности, които трябва да бъдат изпълнени, контактна информация на всеки един от партньорите по проекта. Промоционалната брошура на проекта ще бъде издадена и ще се разпространява като визитна картичка за услугите, предоставяни в рамките на проекта и ще информира потенциалните участници и целевите групи на проекта за възможностите да участват в дейности, действия и събития.
Изработване и разпространение на рекламни листовки за интерактивен портал на биоразнообразието "Малешевия"
Рекламната листовка ще промоцира интерактивния портал на биоразнообразието „Малешевия” сред между училищата, младежките организации, библиотеки, общини, младежки центрове, образователни институции, културни домове, неправителствени асоциации, туристически центрове и т.н. Целта на листовките ще бъде да се привлече вниманието на целевите групи, потенциални потребители на портала, както и други заинтересовани страни  върху разнообразната информация за биологичното разнообразие и природно наследство на Малашевска планина.
Изработване на стикери за популярзиране на биоразнообразието, редките и застрашени растителни и животински видове на планина Малашевска
Екипът на проекта ще публикува промоционални стикери, които ще съдържат снимка и кратка информация за застрашени растителни или животински видове  от Малешевската планина.
Изработване на Информационни банери
С цел популяризиране на проекта в целевите региони две информационни табла ще бъдат изработени и ще бъдат инсталирани в главните офиси на партньорите по проекта.
Медийна промоция
Освен директната промоция, специфични дейности и продукти, разработени в рамките на проекта, ще бъдат популяризирани в медийното пространство. 
Извършване на подробен анализ и събиране на данни за биоразнообразието (флора и фауна) в трансграничната Малешевска планина
Тази дейност се състои в извършване на  подробен анализ и събиране на данни за биоразнообразието (флора и фауна) в трансграничната Малашевска планина. ДАнните от анализа ще бъдат дигитализирани и публикувани в триезиен инфо гайд "Биоразнообразието Малешевската планина") и в интерактивен портал за биоразнообразието на планината "Малешевия "и  интерактивна карта на видовете.
Разработване и публикуване на триезичен инфо гайд „биоразнообразието на Малешевска планина
След приключване на анализа в двата гранични региона на Малашевска планина Екипът на проекта ще се пристъпи към следващата стъпка в изпълнението на проекта - обобщение и публикуването на резултатите от инвентаризацията и анализ на биоразнообразието (флора и фауна) трансграничното Малашевска планина. Информацията, събрана чрез анализ в двата гранични региона ще бъдат събрани в един енциклопедичен - INFO GUIDE "Биоразнообразие на Малашевска планина".
Проектиране, разработване, поддръжка и актуализация на интерактивен портал "Малешевия" и интерактивна карта на видовете
Основната цел на този огромен информационен ресурс ще бъде да се интегрира и да се покаже цялата налична информация за биологичното разнообразие на Малешевската планина, събрана чрез детайлния  анализ и събирането на данни и да се предостави безплатно на всички заинтересовани страни и на широката общественост от потребители.
Провеждане на Контактна среща в България за създаване на партньорска мрежа сътрудничество между организации за  опазване на околната среда, местни власти, образователни институции и бизнеса  от общия трансграничен регион на България и Македония.
Срещата беше проведена през месец април 2013г. Инициативата имаше за цел да предостави възможност за среща на организации, работещи за опазване на околната среда и устойчивото развитие, като екологични организации и сдружения,   местни власти, предстатвители на бизнеса и образователни институции от двата погранични региона на Република България  и Република Македония. В рамките на срещата бяха дискутирани решения за опазване на богатството на биологичното разнообразие на планината, както и възможността за създаването на Партньорска мрежа за сътруднчиество между тези организации, нейните цели, приоритети и функции.
Провеждане на дискусионен форум "Малашевска планина - минало, настояще и бъдеще"
С цел по-нататъшно развитие и насърчаване на трансграничните контакти в областта на опазване и възстановяване на околната среда в Малашевска планина се предвижда провеждането на двудневен Дискусионен форум на тема "Малешевска планина - минало, настояще и бъдеще”. На събитието ще бъдат поканени представители и експерти от организации, работещи в областта на екологията и околната среда, енергията от възобновяеми източници, училища, младежки организации, информационни центрове, общини, младежки образователни центрове, учебни заведения, неправителствени организации, туристически центрове и др. от България и  Македония.
По време на форума ще бъдат представен анализа на биоразнообраето, триезичния инфо-гайд „Биоразнообразието на Малешевска планина”, интерактивния портал „Малешевия”. В допълнение на това участниците ще обсъдят предложения за развитие на различни форми на щадящ природата туризъм, информативен екотуризъм, както и ролята на бизнеса за насърчаване опазването на биологичното разнообразие чрез въвеждане на мерки за намаляване на замърсяването на околната среда и дейности, щадящи околната среда.
Провеждане на серия от училищни срещи в целевия трансграничен региони
За да се постигне повишаване на информираността на местното население и да се включат млади хора и подрастващото поколение към проблемите на опазването на биологичното разнообразие, което е една специфичните цели на проекта, партньорите ще организират училищни срещи. Целта на срещите е популяризиране на интерактивния портал за биологичното разнообразие сред младите хора и възможностите за тях да използвате всички функции на портала и да участват активно в бъдеще в неговото обогатяване чрез публикуване на снимки, съответната информация, и др. Срещите ще дадат възможност за обсъждане на начините за запазване на биоразнообразието на Малашевска планина с младите хора и техните виждания и навици.

 

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?