ФАУНА

  

Животинският свят се отличава с голямо разнообразие.  Долината на Струма се характеризира с наличието на около 360 вида редки безгръбначни. В състава на тази фауна има много ендемични и реликтни представители, някои от които специфични само за района.

Редки за страната видове със средиземноморски произход - жаба чесновница, змия червейница, леопардов смок, ивичест смок, котешка змия. Разпространени са и други южни видове - македонски гущер, орфево коприварче, червеногушо коприварче, малък маслинов присмехулник, белочела сврачка, сирийски пъстър кълвач, чухал и други.

Срещат се световно застрашени видове двата вида сухоземни костенурки (шипобедрена и шипоопашата), видрата.

Само в района на Кресна са установени 147 вида птици, основно гнездящи. От тях 22 са включени в Червената книга на България. От срещащите се видове 64 са от европейско природозащитно значение (SPEC), като световно застрашен в категория SPEC1 е включен 1 вид (ливадния дърдавец /Crex crex)/

Бозайници –  8 вида от разред Насекомоядни (източноевропейски таралеж, къртица, обикновена кафявозъбка, малка кафявозъбка, голяма водна земеровка, малка водна земеровка, голяма белозъбка, малка белозъбка), 13 вида от разред Прилепи, 18 вида от разред Гризачиразред Хищници (белка, черен пор, дива котка, язовец, лисица, невестулка, видра, вълк); 8 вида от разред Чифтокопитни (дива свиня, сърна и др.).

 

 

 

 

 

 

 Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?