Насекоми

 

Насекомите са най-многобройната група жи­вотински организми. Известни са над 1 млн. вида и непрекъснато се откриват нови видо­ве. Предполага се, че насекомите са не по-малко от 1,5 — 2 млн. вида. Обособени са в клас безгръбначни животни от тип Членесто­ноги и са класифицирани в повече от 30 раз­реда, в много семейства и родове. В Бълга­рия повечето не са проучени добре. Относи­телно по-добре са познати правокрилите на­секоми (около 200 вида), полутвърдокрилите (над 1000 вида), пеперудите (над 2500 вида), отделни групи бръмбари и двукрили.

От насекомите в България има редки ви­дове, които са поставени под закрила на За­кона за защита на природата — напр. пеперудите балкански колиас, родопска еребия, аполонова пеперуда; бръмбарите носорог, сечко розалия, еленов рогач, златист гъсеничар; червената горска мравка и др.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?