Профил на община Берово

 

 

            

                Географско положение, релеф, население
Беровската котловина обхваща най-източния дял от Република Македония, между 41° 06” и 41° 53” географска ширина и между 23° 12” и 22° 37” географска дължина. На Юг община Берово граничи с общините Ново Село, Босилово и Василево, на запад с общините Радовиш и Виница, на север с Делчево и с Пехчево, на изток с държавната граница на Република България.
Релефът е преобладаващо планински, а равнинини терени има само около речното корито на реката Брегалница.
Общата територия на община Берово е 595 км2. Намира се на 800 м надморска височина и има 13.941 жители.
 
Климат
Община Берово, която е част от  Малешевската котловина, има умерено-континентален климат с промяна на климата във високите планински и равнинни части. Берово е градът с най-високата концентрация  на кислород на Балканите. Средната годишна температура в общината е 11,1 °С
 
Флора и фауна
Най-застъпени са дъбовата и буковата растителност. Буковият пояс е застъпен в планинският и в подпланинският пояс. Буковите гори са добре запазени и имат голямо значение за горското стопанство.
От общата площ на горите, 72,0% са държавна собственост, а 28,0% частна собственост. Общия годишен обем  дървесна маса за износ възлиза на 60.300 м3, или около 48,0% годишния прираст, или 0,85% от общия обем на дървен материал от горите.
 
Водни ресурси
Най-важен хидрографски обект в Малешевията е реката Брегалница, която също така е един от най-големите притоци на реката Вардар.
Друг хидрографски обект от значение за общината е Бертовското езеро. Това е изкуствено езеро, с бетонна язовирна стена, висока 53 метра, която представлява хидрографски туристически обект. Намира се на 986 метра надморска височина.Езерото е изградено през 1970 година, на Ратевска Река, на  месноста наречена Лаки, и се намира на  7 км от Берово. Дължината му е 2,5 км, а средната широчина 0,5 км. Повърхността на езерото е 0,57 км2.
 
Инфраструктура
Община е свързанa с две регионални пътни артерии към вътрешната част на Република Македония::

  • Р-527-Кочани-Виница-Берово-Клепало (граничен пропуск);

  • Р-523 -Делчево-Пехчево-Берово-Струмица;

  • Р-524 - Берово-Клепало (граница с Р. България);

  • регионалният пътен маршрут Р-603 - Берово-Подареш-Радовиш е във фаза на проектиране.

 
Всички села от общината са свързани с град Берово с асфалтирани локални пътища.  Местните пътища в общината имат обща дължина от 36 км и 109,94 ха, от които 14% се неасфалтирани черни пътища.Най-близката ЖП гара на 50 км от Берово и се намира в Кочани. Берово има централно разположение по отношение на околните летища: 170 км от Скопие, 162 км от Солун и 165 км от София. Най-бизкото пристанище е в Солун.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?