Котешка змия (Cat Snake)

Telescopus fallax (Fleischmann, 1831)

Подвид: Telescopus fallax fallax

Природозащитен статус: Бернска конвенция, Приложение 2, ЗБР, Приложение 3

Разпространение: Южната част на Балканския п-ов и Адриатическото крайбрежие, Мала Азия, Близкия Изток, Кавказ и Закавказието. У нас видът се среща в Югозападна България (Петричко-Санданската котловина, на север до средата на Кресненския пролом). Среща се до около 700 m н.в. Видът е установен в единични находища по поречието на р. Арда. В Малешевска планина до 500 m н.в.

Морфология:У нас котешката змия достига до 110 cm. Тялото е сиво, с три реда (един гръбен и два странични) черни петна. Отличава се с вертикална зеница. Подобно на вдлъбнаточелия смок, зъбите, свързани с отровната жлеза, са разположени в задния край на горната челюст.

Биология: Биологията на вида у нас е слабо проучена. Храни се с гущери, по-рядко с дребни гризачи, като случаен компонент в храната й могат да бъдат разглеждани малките на пойни птици. Има нощна и сумрачна активност, а в облачни дни и дневна. Размножаването у нас е непроучено. По данни от други части на ареала снася от края на юни до началото на юли 5–9 яйца с размер 25–40 × 10–15 mm. Малките се излюпват с размери 150–200 mm. Има слаба отрова, безопасна за човека.

Местообитания: Живее по каменисти, скалисти и песъчливи терени с рядка тревиста и храстова растителност, като навлиза и в разредени гори.

Заллахи: Пожари, разораване на пасища и мери, унищожаване на храстова разтителност, обезлесяване, директно събиране от бракониери или убиване.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?