Голям сечко, Обикновен сечко /Great capricorn beetle/

Cerambyx cerdo Linnaeus 1758

Природозащитен статус:

IUCN Red List of Threatened Species: VU (A1c + 2c);

Включен в CORINE, ESC Red List, Bern Convention и Habitats directive (92/43/EEC).

Защитен от Закона за Биологичното разнообразие на Република България.

Защита: Опазване на старите дъбови гори от сеч и опожаряване.

Разпространение: Европа, Мала Азия и Северна Африка. В България се среща в цялата страна. На Малешевската планина е намиран по източните склонове.

Морфология: Един от най-едрите бръмбъри в България - достига от 2 до 5.5 см дължина. Тялото е черно, покрито фини, редки и къси косми, почти голо. Елитрите са червеникаво-кафяви по върховете. Очите са силно сближени, антените са дълги, при мъжките надвишават значително задния край на коремчето, при женските значително по-къси и не достигат върха на коремчето. Преднегръбът е с груба, набръчкана структура на хитина.

Биология: Имагото се среща през юли-август по стари дъбови дървета, по-рядко други широколистни видове. Активно е вечер, а през деня се крие под кората или в ходове, издълбани от ларвите му. Женската снася до 100 яйца, от които се излюпват ларви ксилофаги, хранещи се с дървесината на стари, дебели, болни или мъртви дървета. Цикълът на развитието им е дълъг и трае 3-4 години. След какавидирането (през юли) младото насекомо остава в дървесината и зимува, като излита едва на следващата пролет. Вредите, които ларвите нанасят върху горското стопанство, са незначителни.

Местообитания: Стари дъбови гори до 600-800 м надморска височина. По-рядко може да бъде видян и в други широколистни гори.

 

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?