Вдлъбнаточел смок (Eastern Monpellier Snake)

Malpolon insignitus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1827)

 

Подвид: Malpolon insignitus fuscus (Fleischmann, 1831)

Природозащитен статус: Бернска конвенция, Приложение 3, ЗБР, Приложение 3

Разпространение: Адриатическото крайбрежие и южната част на Балканския п-ов, Предкавказието, Югозападна Азия и Северна Африка. В България се среща по долината на р. Струма, Дервентските възвишения, Странджа и Южното Черноморие. В ИР прониква от изток по долините на реките Бяла, Арда, Марица и техните притоци, на запад се среща до рида Драгойна и Кърджалийско. В Малешевска планина се среща до ок. 500 m н.в.

Морфология: Вдлъбнаточелия смок е  вид сравнително едра змия. На дължина достига до 157 cm. Надочните щитчета са издадени над окото и леко изправени, което придава характерен вдлъбнат вид и „намръщено” изражение на главата. В задната част на горната челюст има по един удължен зъб, свързан с отровни жлези. При възрастните гърбът е сивопепеляв до сивозелен, с едва забележими петна или без петна. Коремът е светложълт или белезникав, по-често без петна при мъжките, понякога с бледи, кафеникави петънца при женските. Младите са наситенокафяви с тъмни напречни петна по гърба и по-малко напетнени отстрани. Гръбната страна е изпъстрена с бели петънца. Главата и шията са осеяни с жълтеникави петна и тъмни ивици.

Биология: Дневно активен вид. Храни се предимно с гущери, змии, гризачи, дребни птици. При търсене на плячка често повдига вертикално предната част на тялото си и оглежда околността. Копулацията е през май, а женската снася 5–20 яйца (40–45 × 30–35 mm) през юни–юли. При опасност и улавяне прави опити да хапе и силно съска. Въпреки че е отровен, поради разположението на отровните зъби интоксикации на хора са малко вероятни.

Местообитания: Обитава сухи припечени каменисти или песъчливи терени, склонове с храсталаци и разредени нискостеблени гори.

Заллахи: Пожари, разораване на пасища и мери, унищожаване на храстова разтителност, обезлесяване, директно събиране от бракониери или убиване.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?