Египетски лешояд (Egyptian Vulture)

Neophron percnopterus

Природозащитен статус:
Египетският лешояд е включен в Приложение 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие.


Разпространение:
Египетския лешояд се среща в Португалия, Испания, Южна Франция, Италия, Балканския полуостров, Северна Африка и други.
В България египетския лешояд е бил широко разпространен, но постепенно числеността му намалява, заради бракониерство, използване на отровни примамки срещу хищници, безпокойство и други фактори. Към края на 20 век остава да гнезди главно в източните Родопи и в ниска численост в Западна и Източна Стара планина, по Русенски лом и др. В последните години обаче числеността му продължава да пада и вида изчезва от още места, включително от Югозападна България. В резултат на дейностите по реинтродукцията на белоглавия лешояд, единични египетски лешояди отново се завръщат в Малешевска планина в района на Кресненското дефиле.


Морфология:
Египетският лешояд е средно голяма граблива птица с дължина на тялото до  см. и размах на крилата над  см. Оперението е бяло, частично с кремав отенък. Лицевата част на главата е гола и оцветена в жълто-оранжево. Маховите пера са черни и в полет птицата прилича по цветове на бял щъркел с къса шия.


Биология:
Египетския лешояд гнезди на единични двойки, като заема основно скални ниши.
В България видът е прелетен, като извършва дълги миграции до Африка.


Местообитания:
Египетските лешояди обитават различни типове скални местообтания – проломи, ждрела, единични скали в близост до открити пространства, малки селища.


Заплахи:
Основните заплахи за вида  са бракониерството, използването на отровни примамки за борба с едри хищници, намаляването на запасите от дивеча и на животновъдството, безпокойството по време на размножителния период,  необезопасените електрически стълбове, като рисковите фактори се подсилват и от дългата миграция на вида.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?