Червена калиморфа / Jersey Tiger /

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)

Природозащитен статус:

IUCN Red List of Threatened Species: Not Evaluated (NE)
Включен в приложение II на Директивата за хабитатите 92/43 на Европейския съюз

Защита:
Необходимо е да се предприемат действия за ограничаване на достъпа до най-подходящите местообитания за снасяне на яйца през м. септември – ноември. Основните хабитати, в които се среща вида през зимата също трябва да бъдат защитени от активна човешка дейност. Трябва да бъдат осигурени критичните параметри на средата, каквито в случая са климатичните условия и наличието на чисти повърхностно-течащи води. Необходимо е и допълнително поучване на изискванията към местообитанието при ларвните стадии.

Разпространение:
Широко разпространен в Европа от Естония и Латвия на север до Средиземноморието и някои южни острови. Среща се също така и в Западна Русия, Южен Урал, Мала Азия, остров Родос, Близкия Изток, Кавказ, Южен Туркменистан и Иран. Установени са миграции на север от споменатите райони през летните месеци. Това е един от най-често срещаните пеперуди в България и в Малешевска планина. По-висока честота на срещане е установена в източната част на планината. Среща се до 1500 м. надморска височина.

Морфология:
Червната калиморфа е яркооцветена, красива, едра пеперуда. Възрастните индивиди са с размах на крилете от 52-65 мм. Предните и крила са кадифяночерни, с няколко жълтеникавобели широки линии, които придават особен вид на крилата. Задните крила са червени с три или четири черни петна.

Биология:
Имагото лети от юли до септември.  Често се среща в близост до водния коноп (Eupatorium cannabinum, L.), където е трудно забележима, поради естественият си камуфлаж. Лети както през деня, когато могат да се види върху цветовете на различни цветя, така и през нощта, когато се привлича от изкуствена светлина. Червената калиморфа започва да снася яйца от септември до ноември. Развитието на яйцата трае 8 – 15 дена. Ларвната форма (гъсеницата) трае 6 месеца. Гъсеницата преминава през пет стадия, докато достигне до пупа. Гъсениците на червената калиморфа са полифаги.  Те се хранят от май до септември като най-често предпочитат коприва (Urtica sp.), малина, къпина (Rubus sp.), живовляк (Plantago sp.), чинар (Platanus orientalis) и др. Стадият пупа трае 1 месец. Възрастните индивиди се появяват през май и обикновенно мигрират до юни. След като снесат яйцата си през септември – ноември имагото загива. Червената калиморфа презимува под формата на малка ларва.
Не са установени активни хищници, които да се хранят с имагото на червената калиморфа. Това се дължи на развит защитен механизъм свързан със синтеза и натрупването на определени видове химични съединения с репелентно действие.
Местообитания:
Основно това са вечнозелени крайречни гори, както и тесни долини, заобиколени от планински хълмове. В долините има малки реки или потоци, в които тече вода през по-голямата част от годината. Долините са обрастли с храсти и дървета. Стръмните склонове и растителността не позволява на слънчевата светлина да достигне до земята и водата. Всички местообитания се характеризират с по-ниска температура и висока влажност в сравнение с микроклиматичните условия извън долината. През лятото пеперудата мигрира към най-прохладните и влажни долини, където прекарва естивацията (лятната диапауза). През есента червената калиморфа отново се придвижва към долините, където е била преди лятото и там тя снася яйцата си.  През лятото популацията е с най-висока плътност (до 50-100 инд/м2) по клоните и листата на дърветата или върху влажни скали.
 

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?