Видра

Видра (European otter )

Lutra lutra

Природозащитен статус:
Включена е в Приложение 2 на Бернската конвенция, Приложение 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие. Директива 92/43/ ЕЕC.
Разпространение:
Широко разпространен вид в Европа, Азия и Северна Африка. У нас в подходящи местообитания в цялата страна – край големи реки, язовири и други водоеми. В Малешевска планина се среща основно по река Струма, но е възможно да се наблюдава и по притоците и или край изкуствени водоеми.
Морфология:
Видрата е кафява на цвят, като коремът и е по-светъл. На предните си лапи тя има плавателни ципи. Тялото и е издължено и гъвкаво, и достига дължина до 75 см. Опашката на видрата е сравнително дълга – до около 50 см.
Биология:
Видрата се храни най-вече с риба, като ловува под водата. Освен това тя се храни и с жаби, раци, водни плъхове, безгръбначни и други. През нощта ловува на сушата, търси гнездящи по земята птици. Размножителният период на видрите е през Март и Април месец. Женската ражда от 2 до 5 малки.
Местообитания:
Видрите се срещат в широк спектър от местообитания, както в естествени, така и в изкуствени водоеми.
Заплахи:
Основните заплахи за вида  са свързани със замърсяването на водоемите, както и бракониерството. Видрите често се срещат в близост до водеми, риболовни стопанства, където ловуват. Поради тази причина често стават жертва на хората.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?