Ивичест смок (Four-lined Snake)

Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789)

 

Природозащитен статус: Бернска конвенция, Приложение 2, ЗБР, Приложение 2, 3, Директива 92/43/ ЕЕC Приложение 2, 4
Разпространение: Апенинския п-ов, Адриатическото крайбрежие и южните части на Балканския п-ов. У нас се среща в равнините и ниските части на планините в Струмската долина. В Малешевска планина се среща само в няколко находища в крайните източни части на планината, до ок. 500 m н.в.


Морфология: Ивичестия смок е вид змия. На дължина достига до 180 cm. Възрастните са светлокафеникави с четири надлъжни тъмни ивици. На главата от окото до задния ъгъл на устата е с тъмна ивица. Коремът е бледо-жълтеникав. Окраската на младите е контрастна и основният фон на гръбната страна обикновено e светлосив, изпъстрен с тъмни почти черни петна, които с възрастта придобиват червеникаво оцветяване и постепенно избледняват за сметка на ивиците, които се появяват в тогава.
Биология: Дневно активен вид. Крие се под камъни, в дупки на гризачи и цепнатини. Катери се много добре по дървета и храсти. Храни се предимно с дребни гризачи, птици и техните яйца. Задушава жертвата като се увива около нея. Размножаването у нас не е добре проучено. Малките се излюпват през август–септември. Половата зрялост настъпва на третата или четвъртата година.


Местообитания: Обитава терени със редки гори и храсти. Често се намира в близост до блата и брегове на реки.
 
Заллахи: Пожари, разораване на пасища и мери, унищожаване на храстова разтителност, обезлесяване, директно събиране от бракониери или убиване.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?