Източна ведрица

Fritillaria orientalisAdams

 

Природозащитен статус:
IUCN Red List of Threatened Species: Vulnerable (VU) – Уязвим.
Защитен от Закона за Биологичното разнообразие на Република България.
 
Описание:
Източната ведрица е луковично, многогодишно тревисто растение от семейство Кремови (Lialiaceae).  Луковицата е с диаметър до 3 см. Стъблото 15-50 см високо. Листата линейни, приосновните противоположни, стълбовите последователни. Цветовете едри, 3-3,5 см в диаметър, широко-звънчевидни, отвън тъмночервени с малко или много по-тъмночервени шахматни петна, обикновено единични, до 2-3, разположени на върха на стъблото, увиснали. Цъфти в периода април-май.
 
Местообитание:
Обитава сухи тревисти места, пасища, поляни, разредени храсталаци, в покрайнините на гори, в пояса на ксеротермните дъбови гори, често на варовик.
 
Разпространение:
Общото разпространение, включва държавите от Югоизточна Европа, както и Франция, Австрия, Кавказ, Турция.
И нас се среща във флористичните райони Северизточна България,  Дунавска равнина, Източна Стара планина, Витошки, Софийски, Знеполски, Западни Гранични планини и Струмска долина между 500-1400 м н.в.
На територията на Малешевска планина се споменава за резерват „Тисата”, в местноста „Църквище”, в местообитание на дървовидна хвойна (Juniperus excelsa) и шириколистна грипа (Phillyrea latifolia).
 
Заплахи:
Застрашаващ фактор са загубата или влошаване качеството на нейните местообитания, събирането и за букети. 

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?