Дървовидна хвойна (Greek Juniper)

Juniperus excelsa M.Bieb.

 

Природозащитен статус:
IUCN Red List of Threatened Species: Least concern (LC) - Слабо засегнат.
Защитен от Закона за Биологичното разнообразие на Република България. Местообитанията на Дървовидна хвойна с включени в Директивата на хабитатите (92/43/EEC) с код 9560* и в Червена книга на България - том 3. Природни местообитания, с категория - Критично застрашен (CR).
 
Описание:
Вечно зелен храст или ниско дърво от семейство Кипарисови (Cupressaceae), достигащ 5-6 м. височина, рядко повече, с дебелина на ствола до 1 м. Листата на младите клонки са люсповидни, наредени две по две срещуположно, прилепнали към клонките, докато на по-старите са игловидни, разположени по три в прешлен. Оцветени са в зелено или сиво-зелено. Мъжките шишарки са 3-4 мм дълги. Галбулите (женските шишарки), често неправилно наричани плодове, са с размер 6-11 мм, сини, до почти черни на цвят, покрити с бял восъчен налеп, с 3-6 семена.
 
Местообитание:
Сухи, припечни склонове, върху каменливо-песъкливи почви с висока степен на ерозия, до 600 м н.в. Формира чисти или по-често смесени съобщества с редица храстови и дървесни видове - космат дъб (Quercuspubescens), благун (Quercusfrainetto), келяв габър (Carpinusorientalis), мъждрян (Fraxinusornus), кукуч (Pistacia terebinthus), драка (Paliurus spina-christi) и червена хвойна (Juniperus oxycedrus). Видовия състав е много богат и включва много средиземноморски и ендемични видове растения и видове с висока консервационна стойност.
 
Разпространение:
Общото разпространение включва Средиземноморието, Югоизточна Европа, Кавказ, Кримски полуостров, Арабски полуостров.
Разпространението в България включва райони с преходносредиземноморско влияние на климата – Средни и Западни Родопи, Струмска долина (тук се опазва най-голямото у нас и в Европа естествено находище на дървовидна хвойна).
На територията на Малешевска планина вида се среща в ниските, източни части, а на североизток само отделни индивиди преминават границата на Кресненското ханче.
 
Заплахи:
Сечи, паша на селскостопански животни, горски пожари, прокарване на пътища, електропроводи, водохващания, инвазивни видове, лесоустройствени дейности. Проектното трасе за автомагистрала „Струма” засяга  Резерват „Тисата” и защитена местност „Моравска”.
Голяма част от находищата на Дървовидната хвойна на територията на Малешевска планина, попадат в границите на защите зона „Кресна-Илнденци”.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?