Бял риган (Greek oregano)

Origanum vulgare subsp. hirtum (Link) Ietsw.

 

Природозащитен статус:
IUCN Red List of Threatened Species: Not Evaluated (NE) – Неоценяван.
Защитен от Закона за лечебните растения.
 
Описание:
Многогодишно коренищно тревисто растение от семейство Устоцветни (Lamiaceae).
Стъбла изправени, 60-80 см високи. Листата на къси дръжки, дребни, елипсовидни до продълговатояйцевидни, гъсто-жлезисто влакнести. Цветовете са дребни, бели, рядко бледорозови, събрани в съцветие метлица. Плодът е сух, разпадащ се на четири дребни орехчета с тъмно кафяв цвят. Цъфти в периода юни-юли, плодоноси август-септември. Притежава силен, характерен аромат на подправка, наподобяващ аромата на чубрицата.
 
Местообитание:
Обитава светли, сухи, тревни местообитания и храсталаци, покрайнини на разредени дъбови гори. Среща се основно в тревни съобщества на черна садина (Chrysopogon gryllus), белизма (Dichanthium ischaemum), луковична ливадина (Poa bulbosa).
 
Разпространение:
Общото разпространение обхваща Средиземноморския регион и Югоизточна Азия.
У нас се среща в райони със преходносредиземноморко климатично влияние – Странджа, Беласица, Струмска долина, Източни Родопи, Тунджанска хълмиста равнина.
На територията на Малешевска планина се установиха няколко находища – в околностите на с. Кърпелево, с. Микрево, споменава се и за терирорията на резерват „Тисата”.
 
Заплахи:
Популациите на вида са стабилни и като се има предвид масовото му култивиране, заплахите са сравнително ограничени. Унищожаване на естествените местообитанията, безконтролно събиране на надземните част с лечебни и хранителни цели.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?