Пърнар / Kermes Oak/

Quercus coccifera L.

 

Природозащитен статус:
IUCN Red List of Threatened Species: Not Evaluated (NE) - Неоценяван,
Защитен от Закона за Биологичното разнообразие на Република България,
Включен в Червена книга на България – том 1. Растения и гъби с категория Застрашен /EN/.
Местообитанията на пърнара - Храсталаци и ниски гори от пърнар (Quercus coccifera) - са включени в Червена книга на България  - том 3. Природни местообитания, с категория - Критично застрашен (CR).
 
Описание:
Вечнозелен храст или ниско дърво от семейство Букови (Fagaceae), достигащ до 6 м височина, обикновено 2-4 метра. Листата са дребни, 1,5-4 см дълги и 1-3 см широки, кожести, назъбени, на върха на зъбците с бодилчета. Плодът е светлокафяв жълъд с размер 2-3 см дължина и 1-2 см ширина. Кората гладка, сива, на по-стари индивиди люспеста. Цъфти в началото на пролетта, април-май. Плода се развива на следващата година, август-октомври. Размножава се чрез семена и издънки. Има слаби възобновителни възможности.
 
Местообитание:
Обитава слънчеви, сухи склонове с каменисто-песъкливи, плитки почви, с висока степен на ерозия, понякога върху голи скали. Климата е преходно-средиземноморски. Участва като основен или съпътстващ вид във формирането на съобщества като псевдомаквисите и субмедитаранските гариги. Рядко се среща самостоятелно на големи площи, по-често се смесва с космат дъб (Quercus pubescens), червена хвойна (Juniperus  oxycedrus), грипа (Phillyrea latifolia), драка (Paliurus spina-christi) и др.
 
Разпространение:
Пърнара обитава Средиземноморския регион.
У нас се среща се на места само в южна България – Източни Родопи, Стара планина (Сливенско), Славянка, Южните склонове на Пирин, Струмска долина.
На територията на Малешевска планина се среща между селата Микрево и Каменица.
 
Заплахи:
Изсичане, паша на селскостопански животни, горски пожари, строителство. В миналото, пърнара е имал е по-широко разпространение у нас.
Сега част от териториите му са включен в защитена зона от Натура 2000 - „Кресна-Илинденци”.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?