Оливиеров минзухар (Olivieri's crocus)

Crocus olivieri J.Gay

 

Природозащитен статус:
IUCN Red List of Threatened Species: Not Evaluated (NE) – Неоценяван.
Защитен от Закона за Биологичното разнообразие на Република България.
 
Описание:
Многогодишно, тревисто растение от семейство Перуникови (Iridaceae). Височината му достига до 15 см. Листата са овласинени. Цвета е жълт до оранжев. Стълбчето на близалцето е шестделно. Обвивката на грудколуковицата разнищена на успоредни влакна. Цъфти в периода февруари-април.
 
Местообитание:
Обитава сухи, тревни местообитания с участие на единични храсти, често с висока степен на ерозия и разкрития на основната скала.
 
Разпространение:
Общото разпространение включва Южна България, Гърция, Македония, Албания, Римъния, Турция.
В България е разпространен по Черноморско крайбрежие, Знеполски район, Струмската долина, Беласица, Славянка, Долината на р. Места, Родопи, Тракийска низина и Тунджанската хълмиста равнина.
На територията на Малешевска планина се среща в резерват „Тисата”, възможно е да се среща и на други места в ниските части на планината, до 1000 м н.в.
 
Заплахи:
Заплахи за вида са унищожаването на местообитанията и събирането за букети.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?