Български паранокаракрис

Paranocaracris bulgaricus (Ebner & Drenowski 1930)

 

Природозащитен статус:

IUCN Red List of Threatened Species: NE

Защита: Поради реликтния му характер, за опазването на вида от първостепенно значение е включването на известните му находища в рамките на защитени зони и територии.

Разпространение: България и Гърция. В България е известен от Западни Родопи, Среден и южен Пирин, Алиботуш и Стъргач, между 800 и 1800 м. По изключение е намерен на около 300 м н.в. в Креснеския пролом. Видът е Балкански ендемит и терциерен реликт с егеиден планински произход, чийто ареал е разделен на две сравнително компактни части - планините от югозападната част на Рило-Родопския масив в България и Гърция от една страна, и южната част от Пелагонийския хорст-антиклинорий, Олимп, Северен Пинд и съседните части от Южен Пинд в Гърция, от друга.

Морфология: Едър скакалец с масивно ръждиво-оранжево тяло. Крилата са редуцирани, а задните (скакателни) крака са сравнително къси и дебели, с добре развити редове от шипове на тибиите.

Биология: Нимфите зимуват в 4-5 възраст, а имагото се среща в периода май-август.

Местообитания: Среща се в бедни на вегетация, открити ксероморфни каменисти карстови терени в планинския пояс.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?