Профил на община Пехчево

 

            

                Географско положение, релеф, население

Разположена на двата бряга на Пехчевска река, под склоновете на Влахина планина на надморска височина от 1.000 метра, се намира нашето Пехчево, живописно място  заобиколено с големи и дълбоки борови гори, хладни потоци, и чист планински въздух. Пехчево се намира в Източният дял на Република Македония, в Малешевската котловина т.е в нейният северо-източен дял, на границата с Република България. Общината  се намира между  41 ˚  41 ˚ и  41 ˚   51 ˚ северна географска ширина и     22 ˚ 47˚  и 23˚  03 ˚ източна географска дължина, със средна надморска височина от 1000 метра.
Град Пехчево се намира в склоновете на Малешевската планина с най-значими върхове Голем Требомир-1620 метра  и  Ченгино Кале-1750 метра (най-източната точка на Република Македония. Градът е разположен на 980 метра надморска височина, от  двете страни на Пехчевска река, която извира от връх Кадиица-1.932 м.
Общата площ е 206,88 км2, с население от 5.517 жители.
 
Климат
Община Пехчево, която е част от  Малешевската котловина, има умерено-континентален климат с промяна на климата във високите планински и равнинни части. Абсолютната максимална температура е 36,2˚С, а средната годишна  температура е 8,7˚С.
 
Водни ресурси
Най-важен хидрографски обект в Малешевията е реката Брегалница, която, също така е един от най-големите притоци на река Вардар.
 
Флора и фауна
Територията на Община Пехчево по своето местоположение представлява част от югоизточния планински дял на Република Македония, който със своя предимно планински характер изболства с голямо разнообразие на животински, растителни и ендемични видове.  
Животинският ареал на тези животнии растения е равномерно разположен в равнинните и по-високи части на общината.
Община Пехчево е много богата на животински видове с отлични  възможности за лов и риболов, като сред дивеча най-застъпение са: заек, дива свиня, лисица и язовец. Срещат се и сърни, вълци, диви мечки, речни видри и др. От птиците най-застъпени са полската яребица, каменарка, пъдпъдъци, фазан, диви патки, ястреби и орли. 
Растителността в региона се състои предимно от пасища и гори.  Горската растителност в дъбовия пояс е частично деградирала, като най-застъпен е турския дъб, докато най-големите пространства около Пехчево са заети от борови гори. Между горските масиви се намират по-малки или по-големи пространства с ливади, пасища, изобилстващи със сочни малини и други горски плодове, или се отглежда прочутия Малешевски картоф от сорта "Бинте".  Над 1500 метра надморска височина са застъпени планински пасища, които изобилстват от лековити билки. В долните части на планината, под връх Кадаица, над самата община на една падина са  открити торфени блата (1.090 метра надморска височина), на които масово се развива насекомоядното растение DROSERA ROTUNDIFOLIJA. Това е единстеното находище на това растение в Република Македония, което се среща изключително рядко в южния дял на Балканският полуостров.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?