Широколистна грипа

Phillyrea latifolia L.

 

Природозащитен статус:
IUCN Red List of Threatened Species: Not Evaluated (NE) – Неоценяван.
Състоянието и разпространението на вида са стабилни. Видът не е защитен по Българското или Международно законодателство. Местообитанията на Широколистна грипаса включени в Червена книга на България  - том 3. Природни местообитания, с категория - Уязвим (VU).
 
Описание:
Грипата е вечнозелен, широколистен храст от семейство Маслинови (Oleaceae) принадлежащ към средиземноморския тип растителност. Листата са прости, кожести, срещуположни и твърде разнообразни по форма - ланцетни, елипсовидни, яйцевидни, остроназъбени или целокрайни, дълги 2-5 см, широки 1-3 см. Съцветията са разположени в пазвите на листата. Цветовете са бели, четириделни, до 2 мм дълги. Плодът е костилков с размер до 4 мм в диаметър. Цъфти през месеците април-май, плодоноси в периода август-ноември.
 
Местообитание:
Среща се по сухи, припечни места, докъм 500 м н.в. в условията на преходносредиземноморски климатични условия. Рядко образува чисти съобщества, по-често изгражда фитоценози съвместно с остролистна зайча сянка (Asparagus acutifolius), келяв габър (Carpinus orientalis), дървовидна хвойна (Juniperus excelsa), червена хвойна (Juniperus oxycedrus), драка (Paliurus spina-christi), кукуч (Pistacia terebinthus), бадемовидна круша (Pyrus amygdaliformis), космат дъб (Quercus pubescens), благун (Quercus frainetto) и др., както и взема учатие в тревни съобщества с доминиращи видове коило (Stipa spp.),  белизма (Dichanthium ischaemum), черна садина (Chrysopogon gryllus) и др.
 
Разпространение:
Грипата обитава Средиземноморския регион, а у нас се среща в Странджа, Долината на река Струма, Пирин, Източни родипи, Тунджанска хълмиста равнина.
Разпространението на Малешевска планина, включва ниските части на планината, из Кресненско дефиле, над. с. Горна Брезница, с. Каменица, с. Вълково и др.
 
Заплахи:
Пожари, паша на селскостопански животни, разкриване на обработваеми земи  и пасища.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?