Малко черноглаво коприварче (Sardinian Warbler)

Sylvia melanocephala

Природозащитен статус:
Mалкото черноглаво коприварче е включено в Приложение 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие.
 
Разпространение
Като цяло този вид е със средиземноморско разпространение, като освен по бреговете се среща и по средиземноморските острови, както и в някои прилежащи територии. В България видът е разпространен в южните части на страната със средиземноморски характер на климата. В Малешевска планина може да се наблюдава в по-ниските части.


Морфология:
Дължината на тялото при този вид е до около 14 см. Мъжките са с по-контрастно оперение, като цяло са сиви с черна глава. При женските тялото е кафеникаво, а главата е по-светла. Около окото има характерен пръстен с червеникав цвят.


Биология:
Размножителния период започва към края на Април, когато мъжките започват да пеят и да извършват брачни полети. Гнездата са скрити в гъсти храсти и понякога са разположени в близост до земята. Женската снася до 6 яйца. Този вид се храни с безгръбначни животни и дребни плодчета. Той е прелетен, като пролетната  му миграция е през Април, а есенната – между Август и Ноември.


Местообитания:
Малкото черноглаво коприварче обитава сухи склонове със средиземноморски тип растителност – съобщества от пърнар, дървовидна хвойна, драка и  други.


Заплахи:
Основна заплаха за този вид е унищожаването на местообитанията поради характерните за средиземноморската област пожари.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?