Община Струмяни

Географско положение, релеф, население

Община Струмяни обхваща части от поречието на Средна Струма, западните склонове на Пирин и източните склонове на Малешевска планина. Заема площ от 366 кв. км., а неселението и наброява 5,787 жители. В състава на общината  влизат 21 населени места. От тях единствено с. Илинденци е разположено в пазвите на Пирин. Граничи с общините Кресна, Сандански, Банско, Петрич и с община Берово /Р. Македония/.
Административен, стопански и културен център на общината е село Струмяни. Разположено е в северната част на Санданската котловина, на левия бряг на р. Струма. Намира се на 12 км северозападно от град Сандански, край международния път Е-79.
Релефът на сравнително малката  територия на община Струмяни е много разнообразен, преобладаващо планински и се откроява с живописни скали с над 30 пещери.. По най – високите части придобива алпийски характер с голям процент мери, пасища и естествени ливади. Останалите 20% са по поречието на р.Струма и притоците й. Западната част на общината е заета изцяло от Малешевска планина
Климат
Климатът е преходносредиземноморски, във високите части на планините – планински. Районът на община Струмяни е един от най-топлите в страната, което определя предпоставки за развитието на силно топлолюбиви култури - овощарство, ранни зеленчуци и др.
Флора и фауна
Горският фонд на територията на общината е богат. В обхвата на общината са част от Народен парк “Пирин” и резерватът “Соколата” в Малешевската планина, в който се опазва вековна /250 г./ първична висикостеблена гора от благун и характерната за района на Малешевска планина флора и фауна.
В този участък на Струма се срещат културната форма на шарана (Ciprinus carpio), сребристата каракуда (Carrasius auratus gibelio), струмски морунаш (Vimba melanops), местния щипок (Sabanejewia), маришка мряна (Barbus cyclolepis), вардарски скобар (Chondostoma nasus varderensis). През част от територията на община минава големият миграционен път на птиците Via Aristotelis. Прелета преминава по поречието на р. Струма от Северна и Средна Европа към южната част на континента и Африка. Сред установените в този район по време на прелета са световно застрашени от изчезване видове – белоока потапница (Aythya nyroca), малък корморан (Halietor pygmeus), видове включени в Червената книга на България шилоопашата патица (Anas acuta), блестящ ибис (Plegadis falcinellus), тръстиков блатар (Circus aeruginosus), полски блатар(Circus cyaneus), ливаден блатар (Circus pygargus), степен блатар (Circus macrorus) и др.На територията на община Струмяни са установени и голям брои гнездещи консервационно значими представители на орнитофауната – египетски лешояд /Neophron percnopterus/ (единствената гнездеща двойка в ЮЗ България), белоопашат мишелов /Buteo rufinus/, сокол скитник /Falco peregrinus/, орел змияр /Circaetus gallicus/, осояд /Pernis apivorus/, късопръст ястреб /Accipiter brevipes/, горска ушата сова /Asio otis/, бухал /Bubo bubo/, син скален дрозд /Monticola solitarius/, скална зидарка /Sitta neumayer/ и др.
В района на с.Микрево има наблюдения на балканска чесновица (Pelobates syriacus balcanicus).
В стоящи водоеми край с.Драката се среща каспийската блатна костенурка (Mauremys caspia rivoluta).
В района се срещат и редица и редица защитени видове влечуги. Установена е червейницата (Typhlos vermicularis), за която се смята, че е представена с достатъчно голяма численост. Открити са находища на котешка змия (Telescopus falax). Силно застрашения ивичест смок (Elaphe quatorlineata) е установен при Кресна, Струмяни и Кожух. По тези места е известен и леопардовия смок (Elaphe situla). Срещат се двата вида световно застрашени вида костенурки – шипоопашата и шипобедрена (Testudo graeca, T. hermanii).
От обикновените видове се срещат заек (Lepus europaeus), катерица (Sciurus vulgaris), вълк (Canis lupus), дива свиня (Sus scrofa), лисица (Volpes volpes), черен пор (Mustela putorius), невестулка (Mustela nivalis), а във високите места още сърна (Capreolus capreolus) и рядко мечка(Ursus arctos).
 
Водни ресурси
Хидрографската мрежа е сравнително гъста. Главната водна артерия е р.Струма. Територията на общината е доста разчленена от редица рекички и долове. Десните притоци на р.Струма водят началото си от източните склонове на Малешевска планина. По важни от тях са: река Каменишка, р.Микревска (образува се от сливането на р.Хановска и р.Цапаревска), р.Войче, която тече почти в източна посока, приема водите на редица големи долове и се влива в р.Струма
През територията на общината текат и реките, Шашка и Злинска.
Инфраструктура 
Проектираната автомагистрала “Струма”, част от Еврокоридор №4, също минава през общината. Село Струмяни има гара на международната железопътна линия Видин – София – Кулата – Солун – Атина.

 

ОБЩИНА СТРУМЯНИ
пл. “7-ми Април” №1
2825 с. Струмяни
тел.: 07434/3108
факс: 07434/3105
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.strumyani.org

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?