Кукуч(Turpentine tree)

Pistacia terebinthus L.

 

Природозащитен статус:
IUCN Red List of Threatened Species: Not Evaluated (NE) – Неоценяван
Състоянието и разпространението на вида са стабилни. Видът не е защитен по Българското или Международно законодателство.
 
Описание:
Растението Кукуч е двудомно растение (мъжките и женските цветове се развиват на отделни индивиди) от семейство Смрадликови (Anacardiaceae). Представлява храст или ниско листопадно дърво рядко достигащ до 10 м, по-често с 3-6 м височина. Листата сложни, нечифтоперести, с 5-13 целокрайни листчета. Отделните листни дялове с дължина 2-6 см, 1-3 см широки. Цветовете са събрани в съцветията - странични метлици. Цветът им варира от зелен, розов, до кафяв. Плодовете са обли, с размер 5-7 мм, червени, до почти черни. Цъфти: април-юни, плодоноси: юли-август.
Цялото растение излъчва силна миризма на смола.
 
Местообитание:
Обитава сухи, слънчеви склонове с плитка, каменисто-песъклива почва, райони с висока степен на ерозия или върху голи скални местообитания. Среща се из дъбови гори, често с космат дъб (Quercus pubescens), благун (Quercus frainetto), само на места по скални сипеи из Кресненското дефиле се среща самостоятелно или със различни видове липа (Tilia spp.) Характерен вид за местообитания 91АА*, 91М0, 9560*, както и за балканските псевдомаквиси.
 
Разпространение:
Югоизточна Европа и Югозападна Азия, Средиземноморски регион.
У нас се среща по Черноморието, Източна Стара Планина, Странджа, Пирин, Средна гора, Родопи, Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина и Долината на река Места.
На територията на Малешевска планина обитава ниските и части, до към 500 м н.в.
 
Заплахи:
Сечи, пожари, лесоустройствени дейности, паша на селскостопански животни, разкриване на обработваеми земи.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?