Европейски стършел /European hornet/

Vespa crabro Linnaeus 1758

Подвид: Vespa crabro crabro Linnaeus 1758

Природозащитен статус:

IUCN Red List of Threatened Species: Not Evaluated (NE).

Защита: Погрешното впечатление, че стършелите са крайно агресивни и опасни насекоми е довело до негативното отношение на хората към тях. В резултат на това гнездата им са били и все още са обект на унищожаване. Поради своята уязвимост, видът е защитен от законодателството в някои страни като Германия и др.

Разпространение: Широко разпространен в цяла Палеарктика, включително Източна Азия. Среща се също в Северна Америка и части от Ориенталския регион.

Морфология: Най-едрата европейска оса от семейство Vespidae. На дължина работничките достигат 2.5 см, а царицата и мъжките – 3.5 см. Окраската й е жълто-черна, от т.нар. предупредителен тип, но за разлика от германската и обикновената оса, стършелът може да има червеникави полета по гърдите, главата и коремчето. Мандибулите са силно развити и мощни, очите са големи и изрязани в горната си част. Същестрвуват голям брой подвидове и морфо-типове на основния вид Vespa crabro.

Биология: Пъргав хищник с много бърз и маневрен полет. Подобно на обикновената оса, стършелите изграждат своите гнезда (пити) в скрити места – хралупи на дървета, под стрехи, в кухини на постройки и т.нат. Основателката е едра женска, която е оплодена в края на предходната година. След като презимува тя се събужда от летаргия и започва да строи малко овално гнездо, съставено от отделни шестоъгълни килийки, идентични по форма с тези на медоносната пчела. Те са само няколко на брой и във всяка женската снася по едно яйце. Излюпените ларви храни с различни насекоми – скакалци, мухи, гъсеници, пчели и др. След като имагинират, младите оси (работнички) започват да разширяват гнездото и да се грижат за новите ларви. Макар че са женски, работничките не дават поколение, защото основателката ги потиска посредством феромонни сигнали. Така тя става царица и единствената й функция е да снася яйца. В края на есента гнездото може да достигне численост от 300 до 1000 индивида. Тогава се появяват мъжките насекоми (търтеи) и полово зрели женски. След оплождането всяка от тях напуска гнездото и се приготвя за зимуване, а търтеите умират. Стършелите не са по-агресивни към човека от обикновената оса, а ужилването им, макар и болезнено, не е по-опасно. Обикновено нападат ако бъдат притеснени в непосредствена близист до гнездото, а когато са сами бягат подобно на повечето насекоми.

Местообитания: Широколистни гори, паркове, стари постройки, скални кухини. Може да нанесе извести поражения върху пчелните стопанства, но те не са значителни.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?