Недоразвит лимодорум (Violet Limodore)

Limodorum abortivum (L.) Sw.

 

Природозащитен статус:
IUCN Red List of Threatened Species: Vulnerable (VU) - Уязвим.
Защитен от Закона за Биологичното разнообразие на Република България.
Включен в Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES).
 
Описание:
Многогодишно коренищно тревисто растение от семейство Салепови (Orchidaceae) с височина между 20-80 см. Листата са къси, виолетови на цвят, недоразвити. Фотосинтезиращата роля на листата е незначителна. Хранят се сапротрофно или паразитно. Цветовете са виолетови, с шпора, събрани в рехави съцветия от по 10-20 цвята. Цъфти в периода април-май.
 
Местообитание:
Среща се из разредени горски и храстови местообитания, в пояса на дъбовите гори.
 
Разпространение:
Общото разпространение включва Централна и Източна Европа, Средиземноморието, Западна Азия.
И нас се среща нарядко из цялата страна.
На територията на Малешевска планинa се установи за района на с. Игралище, в разредена гора на благун (Quercus frainetto), на около 800 м н.в.
 
Заплахи:
Унищожаването на местообитанията и събирането му за букети.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?