Вебиев див бадем (Webii wild almond)

Amygdalus delipavlovii S. Seraf.

 

Природозащитен статус:
IUCN Red List of Threatened Species: Not Evaluated (NE) – Неоценяван.
Защитен от Закона за Биологичното разнообразие на Република България,
Включен в Червена книга на България – том 1. Растения и гъби с категория - Критично застрашен (CR).
 
Описание:
Вебиевия бадем е храст от сем. Розоцветни (Rosaceae), със стъбла високи 2-4 м, и трънливи клони. Листата са ланцетни, ситно назъбени, 3-4 см дълги, около 1 см широки. Цветовете са единични или по 2-3, на къси дръжки или почти приседнали. Венчелистчетата са дълги около 1 см, бледорозови до бели. Плодовете дълги 2-2,5 см, яйцевиднокълбести, слабо сплескани, на върха заострени, външната обвивка кадифено мъхеста, при узряване се разпуква надлъжно. Цъфти през месеците март и април, плодоноси през август.
 
Местообитание:
Среща се по каменисти и сухи местообитания, в храстови съобщества с храстовиден жасмин (Jasminum fruticans), драка (Paliurus spina-christi), бадемовидна круша (Pyrus amygdaliformis) и др.
 
Разпространение:
Вебиевия див бадем се среща само на територията на България (български ендемит) с няколко популации и разпространение на територията на Малешевска планина (до с. Палат и край р. Лебница, южно от с. Игралище) и по северния дял на хълма Кожух, при 300-350 м н. в.
 
Заплахи:
Ниският репродуктивен и възобновителен потенциал, определени от хибридната природа на вида, ограничават по-широкото му разпространение в страната. Основните заплахи са с антропогенен характер.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?