Остролистна зайча сянка(Wild Asparagus)

Asparagus acutifoliusL.

 

Природозащитен статус:
IUCN Red List of Threatened Species: Not Evaluated (NE) – Неоценяван.
Състоянието и разпространението на вида са стабилни. Видът не е защитен по Българското или Международно законодателство.
 
Описание:
Вечнозелен полухраст принадлежащ към семейство Зайчесянкови (Asparagaceae). Стъблата достигат до 2 м дължина, често са увиснали или стелещи се, или се „облягат”
по клоните на съседните храсти. Листата – всъщност видоизменени разклонения на стъблото, наречени филокладии - са игловидни, с заострен връх, около 1 см дълги, събрани по 4-12 в снопчета. Растенията са двудомни. Цветовете са жълтеникави до жълто-зелени на цвят, с дължина 4-6 мм. Плодовете са обли с диаметър 4-10 мм, в началото зелени, до почти черни при узряване. Цъфти и плодоноси в периода юли-ноември.
 
Местообитание:
Обитава сухи, слънчеви и каменливо-песъкливи местообитания, често със значителна почвена ерозия, до към 1000 м н.в. Често расте из храсталаци на драката (Paliurus spina-christi), храстовидния смин (Jasminum fruticans), грипа (Phillyrea latifolia), пърнар (Quercus coccifera) както и из силно деградирали местообитания на космат дъб (Quercus pubescens), келяв габър (Carpinus orientalis) и дървовидна хвойна (Juniperus excelsa).
 
Разпространение:
Общото разпространение обхваща Средиземноморието, а у нас се среща само в най-южните части на страната, където преходносредиземноморския климат е с най-силно влияние. На територията на Малешевска планина се среща по-често в ниските части на планината из Кресненското дефиле, в околностите на селата Сливница, Каменица, Горна Брезница.
 
Заплахи:
Унищожаване на местообитанията му, събиране на малдите стъбла с хранителни цели.
 

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?