Храстовиден смин (Wild Jasmine)

Jasminum fruticans L.

 

Природозащитен статус:
IUCN Red List of Threatened Species: Not Evaluated (NE) – Неоценяван.
Състоянието и разпространението на вида са стабилни. Видът не е защитен по Българското или Международно законодателство.
 
Описание:
Храстовидния смин е вечнозелен, силно разклонен храст от семейство Маслинови (Oleaceae), достигащ 1-1,5 м височина. Листата са последователно разположени, тройни, съставени от обратно яйцевидни целокрайни листни дялове, 2-3 см дълги, 1,5-2 см широки. Цветовете жълти, до 1,5 см в диаметър, с 2-3 см дъжина. Цъфти в периода април-май. Плодовете дребни, сферични, 5-7 мм в диаметър, във фаза на зрялост черни на цвят.
 
Местообитание:
Обитава сухи припечни предпланински склонове до 500 м н.в., из тревни, каменливи и скални местообитания, често съвместно с други храсти и дървета като дървовидна хвойна (Juniperus excelsa), червена хвойна (Juniperus  oxycedrus), грипа (Phillyrea latifolia), космат дъб (Quercus pubescens), остролистна зайча сянка (Asparagus acutifolius), драка (Paliurus spina-christi), храстовидна зайчина (Coronilla emerus) и др. Среща се в съобщества на пърнара (Quercus coccifera), както и в балканските псевдомаквиси и субмедитарански гариги. Силно сухоустойчив вид.
 
Разпространение:
Общото разпространение обхваща Средиземноморския регион.
Унас се среща основно в южна България, в райони с преходносредиземноморско климатично влияние.
На територията на Малашевска планина е често срещан в ниските части на планината, по скалистите склонове над река Струма в Кресненски пролом.
 
Заплахи:
Заплахите са свързани основно с отрицателното влияние на човека, пожари, разкриване на обработваеми земи и пасища, прекомерна паша.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?