Червейница (Worm Snake)

Typhlops vermicularis Merrem, 1820

Природозащитен статус: Бернска конвенция, Приложение 3, ЗБР, Приложение 3

Разпространение: Южните части на Балканския п-ов, Мала, Предна и Южна Азия, Кавказ. В България се среща в южната част на долината на р. Струма, изолирано находище в подножието на Западните Родопи, Сакар, Дервентските възвишения, южното Черноморско крайбрежие. В Малешевска планина се среща в ниските източни части до ок. 400 м н.в.

Морфология: Змията Червейница е вид дребна змия. На дължина достига до 35 cm. Оцветяването е светлокафяво с червеникав или розов оттенък. Коремната страна е светла, понякога белезникава. Опашката е много къса с твърдо шипче накрая, което помага да се отблъсква в подземните тунели. Няма диференцирани коремни люспи.

Биология: Води полуподземен начин на живот. Храни се основно с ларви на мравки, по-рядко с възрастни или други дребни безгръбначни. По залез през пролетните месеци излиза и на повърхността  и често може да бъде намерена под камъни. През останалото време е в подземни тунели. Снася 2–4 (рядко до 8) яйца с размери 24–33 × 6–8 mm.

Местообитания: Предпочита терени с рохки, песъчливи почви, обрасли с ксерофитна растителност – треви и редки храсти, разредени гори.

Заллахи: Пожарите отчасти през пролетния сезон когато са близо до повърхността, изполването на нерегламентирани препарати за борба с вредители по културите, които се натрупват по хранителната верига и засягат и хранителната база на вида.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?