Жълтокоремна бумка (Yellow-bellied Toad)

Bombina variegata (Linnaeus, 1758)

Подвид: Bombina variegata scabra (Küster, 1843)

Природозащитен статус: Бернска конвенция, Приложение 2, ЗБР, Приложение 2, 3, Директива 92/43/ ЕЕC Приложение 2, 4


Разпространение: От Атлантическото крайбрежие до Карпатите на изток, на юг до северните части на Апенинския и южните части на Балканския п-ов. Среща се в ниско- и среднопланинските райони на България, но отсъства от равнинните части и Източна България. Спорадично разпространена в Малешевска планина.


Морфология: Жълтокоремната бумка е една от най-дребните жабки в нашата природа. На дължина достига до 55 mm. Има слабо изразен полов диморфизъм – мъжките имат хватателни мазоли на предните крайници. Туберкулумите на гръбната страна са заострени. Гръбното оцветяването е кафеникаво с четири жълтокафеникави петна. Коремната страна е с преобладаващо жълто оцветяване и е изпъстрена с тъмни петънца, които варират по размер и форма. Зеницата е сърцевидна.


Биология: Активна е денонощно според сезона. Храни се с различни безгръбначни, предимно сухоземни. Размножителният период е от април–май до началото на юни. Песента на мъжкия е монотонна: уууум-уууум-уууум-уууум. Снася 60–200 яйца на малки групички или поединично, прикрепени за подводни растения. Зимува на сушата.


Местообитания: Обитава предимно проточни водоеми, потоци, малки реки и корита на чешми
 
Заллахи: Пожари, сечи и обезлесяване водещи до промяна на водния режим на малките потоци, замърсяване на водите.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?