Интерактивен веб портал за биолошката разновидност „МАЛЕШЕВИJA”

Изработен во рамките на проектот ПРОМОЦИJА И ЗАШТИТА НА БИОДИВЕРЗИТЕТОТ НА МАЛЕШЕВСКИТЕ ПЛАНИНИ-МАЛЕШ (2007CB16IPO007-2011-2-04);

Кон саjтот

ПАРТНЕРИ

ЗА НАС

ИНТЕРАКТИВНА MAПA НА ФЛОРА И ФАУНА

MAПA

Инсекти

Влечуги, в

Птици

Цицачи

Цвеќе

Грмушки

Дрва

 

  Цел на проектот - Промоција и заштита на биодиверзитетот на Малешевските планини со цел да се зголеми атрактивноста и да се подобри квалитетот на живеење во заедничката прекугранична област.

Поjави

Активности

Информативни материјали

Резултати

Лидер партнер по проектот е Здружение Бизнис Информативен и Консултантски Центар – Сандански, Република Бугариjа. Проектен партнер по проектот е Центар за развоj на Источен плански регион – Штип, Република Македониjа.

 

БИКЦ-Сандански

Бизнис Информативен и Консултантски Центар (BICC) - Сандански е непрофитна асоцијација основана во 1997 година како резултат на иницијативата на локалните претприемачи и претставници во општина Сандански. БИКЦ-Сандански

Paul Braddy

Центарот за развој на Источниот плански регион (ЦРИПР) е основан во 2008 година. Основачи се општините Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип и Министерство за Локална Самоуправа на Република Македонија. Центар за развој на Источен плански регион

Виртуелна прошетка низ Малешевска планина

 1. Фауна
 2. Флора
 3. Видео
 • Vipera Amodytes :: 2009 Юни Малешево    Telescopus Fallax:: 2011 Юли Малешево Elaphe Quatuorlineata:: 2010 Юли Малешево   Беровско езеро:: Berovsko lake Бял бор:: Pinus sylvestrys
  Дъбова гора :: Oak forest Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain
  Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain
  Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain Теренни проучвания в Малешевска Планина :: Field studies in Maleshevska mountain Теренни проучвания в Малешевска Планина :: Field studies in Maleshevska mountain
  Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain Теренни проучвания в Малешевска Планина :: Field studies in Maleshevska mountain Теренни проучвания в Малешевска Планина :: Field studies in Maleshevska mountain Теренни проучвания в Малешевска Планина :: Field studies in Maleshevska mountain Теренни проучвания в Малешевска Планина :: Field studies in Maleshevska mountain
  Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain
next
prev

“Само добра информативна кампања за планината создава услови за заштита и развојот на туризмот.”

Kонтакт Пишете ни, споделете мислења!!

                        Центар за Развој на Источен Плански Регион
Ванчо Прке 119, 2 кат
2000 Штип, Македонија
Т.: +389 32 386 408, Ф: +389 32 386 409
Лице за контакт: Зујица Ангелова

08:00 - 16:00

 

     

Да работимe заедно за заштита на планината

Дома