Влечуги, водоземци

 

Бугарија е на прво место во Европа по разновидност на животински видови. Географската и положба и разновидниот релјеф се причина таа да има една од најбогатите херпетофауни во Европа. Досега во земјата и територијалните води и биле утврдени 52 вида амфибиски рептили, од кои 48 вида се постојани жители; два вида отровни змии (Vipera aspis, Vipera ursin) се сметаат за исчезнати од фауната на земјата, а други два вида - морските желки Chelonia mydas и Caretta caretta се најде во еденични примероци по бугарското црноморско крајбрежје; тие не се постојани жители на Црното Море, а само повремени, многу ретки'' гости "во него.