Општини во Бугарија

Малешевска планина се наоѓа во границите на општините Сандански, Струмјани, Кресна и Симитли во југозападна Бугарија. Главните населени места на овие општини се наоѓаат по долината на реката Струма. Развиени се лесната индустрија и земјоделството. Постојат одлични услови за развој на туризмот - богато културно историско наследство, резервирана природа и релативно добра инфраструктура.