Оливиеров минзухар (Olivieri's crocus)

Crocus olivieri J.Gay

 

Заштитен статус:
IUCN Red List of Threatened Species: Not Evaluated (NE) - Неоценяван.
Заштитен од Законот за биолошката разновидност на Република Бугарија.
 
Опис:
Повеќегодишно, тревни растенија од семејството Перуникови (Iridaceae). Неговата висина достигнува до 15 см Листовите се овласинени. Бојата е жолта до портокалова. Цртите на близалцето е шестделно. Обвивката на грудколуковицата е разрешница на паралелни влакна. Цвета во периодот февруари-април.
 
Живеалишта:
Живее во суви тревни живеалишта со учество на единечни грмушки, често со висок степен на ерозија и откривања на главната скала.
 
Дистрибуција:
Општата дистрибуција вклучува Јужна Бугарија, Грција, Македонија, Албанија, Римъния, Турција.
Во Бугарија е распространет на црноморското крајбрежје, Знеполски област Струмската долина, Беласица, Славянка, Долината на реката Места, Родопи, тракиски низина и тунџанска ридско рамнина.
На територијата на Малешевска планина се јавува во резерват "Тиса", можно е да се среќава и на други места во пониските делови на планината, до 1000 м н.в.
 
Закани:
Закани за вида се уништувањето на живеалиштата и собирање за букети