Карпеста лазачка   (Rock Nuthatch)

Sitta neumayer

 

Заштитен статус:
Вклучена во Анекс 2 и 3 на Законот за биолошката разновидност.
Дистрибуција:
Ширењето на видот е поврзано со Медитеранот. Наога се во Југоисточна Европа, Турција, Израел, Иран, Ирак, Кавказ. Во Бугарија карпеста лазачкаможе да се набљудува во јужните делови на земјата, а во Малешевска планина живее главно во Кресненското дефиле и карпести делови на притоките на Струма.
Морфологија:
Должината на телото достигнува 14 см. Наликува на шумска зидарка која е широко распространет вид во Бугарија, но е различно обоена од неа и има различни живеалишта. Грбната страна е сива, а стомачната белузлава. Добро забележлива е контрастни црна лента што минува низ окото.
Биологија:
Карпестата лазачка е приврзана кон различни типови карпести живеалишта во топли области со Медитерански карактер на климата. Гнездо е карактеристично и се располага во карпести дупки и ниши, а во предниот дел птиците градат од кал и ситни камчиња друштво со кружен отвор, од каде доаѓа и нивното име. Женската несе до 10 јајца. Карпестата лазачка се храни со без'рбетници кои бара во карпестите пукнатини.
Живеалишта:
Карпести падини, единечни карпи по долините на реките.
Закани:
Вознемиреност во сезоната на парење.