Limodorum abortivum (Violet Limodore)

Limodorum abortivum (L.) Sw.

 

Заштитен статус:
Црвен список на МСЗП: (VU) - Ранлив.
Заштитен со Законот за биолошката разновидност на Република Бугарија.
Вклучен во Конвенцијата за меѓународна трговија со загрозени видови од дивата фауна и флора (CITES).
 
Опис:
Повеќегодишно тревно растеније од семејството Салепови (Orchidaceae) со височина меѓу 20-80 см. Листовите се кратки, со виолетова боја, неразвиени. Фотосинтезиращата улога на листовите е незначителна. Јадат сапротрофно или паразитски. Цветовите се виолетови со шпора, собрани во рехави съцветия од 10-20 цвета. Цути во периодот април-мај.
 
Живеалишта:
Средба се низ редки шумски и грмушки живеалишта, во појасот на дабовите шуми.
 
Дистрибуција:
Општата дистрибуција вклучува Централна и Источна Европа, Медитеранот, Западна Азија.
Во Бугариja се среќава на ретко низ целата земја.
На територијата на Малешевска планинa се наоѓа во реонот на селото Игралище во разредена гора на благун (Quercus frainetto), на околу 800 м н.в.
 
Закани:
Уништување на живеалиштата и неговата колекција за букети.