Asparagus acutifoliusL. (Wild Asparagus)

Asparagus acutifoliusL.

 

Заштитен статус:
Црвен список на МСЗП: (NE) – Неоценяван
Состојбата и ширењето на типот се стабилни. Видот не е заштитен во Бугарското или Меѓународно законодавство.
 
Опис:
Зимзелен полухраст припаѓа на семејство Шпаргловидни (Asparagaceae). Стеблата достигнуваат до 2 метри должина, често се овенати или стелещи се, или се "потпре" на гранките на соседните грмушки. Лисјата се всушност изменети разгрануванjа на стеблото, наречени филокладии - се игловидни, со остар врв, околу 1 см долги, собрани по 4-12 во снопови. Растенијата се дводомно. Боите се жолтеникави до жолто-зелена боја, со должина 4-6 мм. Плодовите се облеваат со дијаметар 4-10 мм, во почетокот зелени, до речиси црни при зреење. Цвета и плодна во периодот јули-ноември.
 
Живеалишта:
Населува суви, соларни и каменливо-песъкливи живеалишта, често со значителна почвата ерозија, до 1000 м н.в. Често расте низ грмушките драко (Paliurus spina-christi) храстовидния смин (Jasminum fruticans), грипа (Phillyrea latifolia), пърнар (Quercus coccifera) како и низ силно деградирани живеалишта на влакнести даб (Quercus pubescens), келяв габар (Carpinus orientalis ) и смрека (Juniperus excelsa).
 
Дистрибуција:
Општата дистрибуција опфаќа Медитеранот, а во Бугариja се најде само во јужните делови на земјата, каде преходносредиземноморския клима е со најсилно влијание. На територијата на Малешевска планина се среќава почесто во пониските делови на планината низ Кресненското дефиле, во околината на селата Сливница, Каменица, Горна Брезница.
 
Закани:
Уништување на живеалиштата му, собирање на млaдите стебла со прехранбени цели.